1. کاتالوگ دستگاه های ضبط و ذخیره دوربین های ای پی :  PNR-Final.compressed2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.جدول مقایسه NVR های سری پی ان ار : PNR Comparison Table